ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA W LEGIONOWIE


Idź do treści

Statut ZEiRP w praktyce

Prawo

KOŁO - PODSTAWOWE OGNIWO ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Konstytucja naszego Państwa w artykule 58.1., zapewnia każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej wolność i daje prawo do zakładania i zrzeszania się w stowarzyszeniach. Rozszerza i uściśla ten zapis ustawy zasadniczej, wskazując m. in. zasady tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń, ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r.Prawo o stowarzyszeniach.

Nasz Związek jest dobrowolną, samorządną, niezależną i samodzielną pozarządową organizacją obywatelską o celach nie zarobkowych. Działalność w niej wynika nie z nakazu władzy, ale indywidualnej inicjatywy jej członków. Podstawową terenową jednostką organizacyjną (
§§ 14. i 40. Statutu) Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej jest KOŁO. Na nim opiera się zasadnicza realizacja celów i zadań Związku, a nade wszystko, służebna działalność wobec całego środowiska emerytów i rencistów po służbie strażackiej, i tych osób, które są na zaopatrzeniu Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w związku ze służbą pożarniczą-wdów, wdowców, sierot po zmarłych strażakach.

Koło może posiadać
osobowość prawną ( §1.2.Statutu ), czyli zdolność do bycia podmiotem prawnym, a przez to do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych. Swą wolę w tym względzie wyraża walne zebranie koła, w drodze uchwały czyli aktu woli. Decyzja o wyrażeniu zgody o przyznaniu osobowości prawnej należy do uprawnień Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej, który na podstawie wspomnianego zapisu w statucie może udzielić zgody. Przed podjęciem uchwały Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa R P wnikliwie bada przedłożony wniosek oraz zapoznaje się ze stanowiskiem właściwego terenowo zarządu wojewódzkiego.
Posiadanie takiego statusu przez koło
pozwala na pełniejsze realizowanie celów i zadań, bowiem rozszerza możliwości np. w zakresie pozyskiwania środków finansowych na takowe.
Działalność naszego Związku opiera się na społecznej pracy jego członków. Jednak, w przypadku prowadzenia przez jego jednostki organizacyjne działalności gospodarczej
( § 4. Statutu ) dopuszczalne jest zatrudnienie osób ( § 6. Statutu ). Dotyczy to również kół.

Jako takie, koła działają przy jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej
( § 40. Statutu ). Nie oznacza to jednak wspólnoty organizacyjnej obu podmiotów, gdyż są one wobec siebie suwerenne i odrębne. Taka formuła pokazuje, że nasze stowarzyszenie skupiające emerytów i rencistów po służbie pożarniczej, przyjęło jedynie model organizacyjny zbliżony do modelu organizacyjnego Państwowej Straży Pożarnej. Koła mogą funkcjonować przy komendach Państwowej Straży Pożarnej szczebla powiatowego, wojewódzkiego i przy Komendzie Głównej, szkołach i instytucjach Państwowej Straży Pożarnej czy jednostkach ratowniczo-gaśniczych tej formacji, a także w ustalonych przez władze Związku miejscach np. na terenie określonej gminy ( nawet tam gdzie Państwowa Straż Pożarna nie ma swych jednostek organizacyjnych ), dla dwóch lub więcej powiatów ( § 14.3. Statutu ).

Takie elastyczne rozwiązanie organizacyjne zapewnia właściwą koordynację funkcjonowania całego Związku. Umacnia współpracę Związku i Państwowej Straży Pożarnej, na rzecz członków Związku i co -niebagatelne- wszystkich emerytów i rencistów policyjnych po służbie pożarniczej, a także innych
„pożarniczych” świadczeniobiorców Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Koła, podobnie jak i zarządy wojewódzkie oraz Zarząd Główny, w celu właściwego służenia całemu emeryckiemu środowisku, mają prawo do nieodpłatnego korzystania z urządzeń i poczty, będących w dyspozycji Państwowej Straży Pożarnej. W tym też celu komendanci Państwowej Straży Pożarnej zapewniają odpowiednie lokale z wyposażeniem oraz dostęp do środków łączności telefonicznej i poczty. Dzieje się to na podstawie decyzji ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 18 grudnia 2002r. oraz idącym w ślad za nią pismem z 18 lutego 2003r. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do komendantów jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, w tej samej sprawie. Decyzja Ministra stworzyła właściwe warunki dla funkcjonowania struktur Związku, którego działalność ma charakter służebny wobec całego naszego środowiska jak i służby.

Utworzenie koła jest możliwe, w momencie podjęcia decyzji-wyrażenia woli, przez co najmniej 7 członków –założycieli (
§ 40.Statutu ). Założyciele koła muszą spełniać wymogi określone § 10. i § 11. Statutu, a te mówią m. in., że członkiem Związku ( koła ) mogą zostać osoby, które uzyskały prawa do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego tj.: -byli członkowie Korpusu Technicznego Pożarnictwa,
-byli funkcjonariusze pożarnictwa,
-byli strażacy Państwowej Straży Pożarnej,
-byli pracownicy cywilni jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym np. b. pracownicy biur Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
-wdowy ( wdowcy ) po zmarłych strażakach.
Tacy członkowie mają status
członków zwyczajnych ( §10.1. Statutu ).
Osoby zgłaszające swój akces do Związku, koła, powinny być zapoznane z treścią Statutu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej. Muszą przy tym wypełnić
deklarację członkowską i przyjąć dobrowolnie na siebie powinności wynikające ze Statutu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa R P,.

Statut Związku dopuszcza członkowstwo (
koła, Związku ), w formułach członkostwa wspierającego ( § 10.2.Statutu ) oraz członkostwa honorowego ( § 10.3. Statutu ).
Tryb przyjmowania członków oraz nadanie statusu członka honorowego osobie szczególnie zasłużonej dla Związku i statusu członka wspierającego, regulują zapisy §11. Statutu.
Statut Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej- §11.4.- nie pozwala na przyjęcie w poczet członków koła, Związku, osób zwolnionych ze służby (
pracy ) wskutek wydalenia dyscyplinarnego lub zwolnienia na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę pozbawienia wolności.
Reprezentantami koła na zewnątrz są: prezes i dwóch członków zarządu (
§ 1.3. Statutu )

Prawa i obowiązki członków kół, Związku określono w §13 Statutu. Do najważniejszych z nich zaliczamy
:
- prawo wybierania i wyboru do wszystkich władz Związku,
-uczestnictwo w zebraniach i zabierania na nich głosu,
- wysuwania wniosków i postulatów do wszystkich władz Związku, włącznie z Krajowym Zjazdem Delegatów,
- wykonywanie, realizowanie uchwał i decyzji wszystkich władz Związku, - regularne opłacanie składek członkowskich,
- uzyskiwanie bieżących informacji o uchwałach i decyzjach wszystkich władz Związku,
- prawo do nieskrępowanej krytyki działalności władz Związku,
- odwoływanie się do wszystkich władz Związku, w sprawach statutowych,
- korzystanie z pomocy prawnej i w sprawach socjalno-bytowych ze strony Związku,
- korzystanie z urządzeń stanowiących własność Związku,
- udział w życiu środowiska,
- reprezentowanie Związku na zewnątrz z upoważnienia jego władz,
- noszenie odznaki organizacyjnej Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,
- dbanie o dobre imię Związku i całego środowiska polskich strażaków.

Statut Związku w § 12.1. i § 12. 2, określa tryb utraty praw członkowskich i wydalenia z szeregów Związku oraz sposoby odwołania się od uchwały o skreśleniu lub wydaleniu.
W takich momentach odwołująca się osoba ma prawo zwrócić się do właściwego zarządu wojewódzkiego, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o skreśleniu lub wydaleniu
(§ 12.3.Statutu) z wnioskiem o uchylenie takiej uchwały lub decyzji i przywrócenie członkostwa.
Utrata członkostwa poprzez skreślenie z listy członków następuje na skutek:
- własnej indywidualnej rezygnacji,
- z powodu nie opłacania składek członkowskich w okresie przekraczającym 1 rok,
- nie uczestniczenia w zebraniach koła bez uzasadnionej przyczyny.

Poniżej, w częściach dotyczących walnego zebrania oraz zarządu, wskazano na ich uprawnienia i zachowania w powyższych sytuacjach.
Władzami koła zgodnie z zapisem zawartym w § 41. Statutu są;
-walne zebranie członków koła, które jest najwyższą władzą koła,
-zarząd koła,
-komisja rewizyjna koła.
Statut wyróżnia dwa rodzaje zebrań koła:

-zwyczajne,
-nadzwyczajne.

Zwyczajne walne zebranie o charakterze sprawozdawczo-wyborczym zwoływane jest przez zarząd koła co cztery lata ( § 42.2 Statutu ). Zebranie nadzwyczajne zwoływane jest na wniosek komisji rewizyjnej koła bądź na wniosek 1/3 członków, a także na żądanie zarządu wojewódzkiego lub wojewódzkiej komisji rewizyjnej ( § 42. 3. Statutu ). W takich sytuacjach -wnioskujący, żądający- muszą występować z uzasadnionymi pisemnymi wnioskami, żądaniami. Zwołanie nadzwyczajnego zebrania powinno nastąpić w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania ( § 42.4. Statutu ). Walne zebranie koła jest prawomocne w przypadku obecnoúci na nim co najmniej ˝ czůonków uprawnionych do gůosowania lub w drugim terminie podanym w zawiadomieniu, bez wzglćdu na liczbć uprawnionych do gůosowania ( § 42. 5. Statutu ). W walnych zebraniach mogą uczestniczyć z głosem stanowiącym, wszyscy członkowie koła oraz przedstawiciele wyższych władz Związku, członkowie wspierający oraz osoby zaproszone ( § 42.6. Statutu ).

Przebieg zebrania musi być pisemnie udokumentowany. W tym celu należy prowadzić protokół, a także stosowne druki formularzy, w tym treści przyjętych uchwał, decyzji, stanowisk. Dokumenty te powinny być podpisane przez uprawnione osoby.

Prerogatywy walnego zebrania koła
określa § 43. Statutu. Najważniejsze z nich to te, które ustalają zasady wyboru zarządu koła ( § 43.4. Statutu ), wyboru komisji rewizyjnej koła ( § 43.9. a Statutu ), zadania dla zarządu koła ( § 43.1. Statutu ), rozpatrzenia sprawozdań zarządu koła ( § 43.2. Statutu) i uchwalania absolutorium ustępującemu zarządowi koła ( § 43.3.Statutu ).
Kolejne uprawnienia walnego zebrania koła to:
- wybór delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów ( § 43.5.Statutu ) na zasadach określonych przez ZW
- uchwalanie wyższych składek członkowskich na potrzeby koła, niż ustalone przez Zarząd Główny ( § 43.7. Statutu ), -- podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków lub wydaleniu ze Związku (§ 43.6. Statutu), a przedkładanych takich spraw przez zarząd koła,
- rozpatrywanie wniosków i spraw wnoszonych przez członków koła i wyższe władze Związku (§ 43. 8. Statutu),
- rozpatrywanie wniosków przedłożonych przez komisję rewizyjną.

Organami statutowymi na poziomie kół są ich: zarządy i komisje rewizyjne.
Wybory do zarządu i komisji rewizyjnej odbywają się w drodze tajnego głosowania. Jednak walne zebranie może uchwalić wybory jawne.
(§ 14.6. Statutu)

Statut określa liczebność zarządu koła (
§ 44.2 i 3 Statutu ).Jednak konkretną liczbę członków zarządu ustala się w drodze uchwały walnego zebrania koła. I tak, w kołach skupiających do 10 członków zarząd tworzą: -prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik (§ 44.3. Statutu). W sytuacji kół liczących powyżej 10 członków zarząd koła liczy od 3 do 7 członków., w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Statut Związku nie przewiduje możliwości łączenia funkcji w zarządzie jak i pełnienie funkcji w obu organach władzy.
Kadencja zarządu i komisji rewizyjnej koła trwa cztery lata (
§14.8 Statutu ).

W sytuacji powstania wakatów w składach zarządów i komisji rewizyjnych kół, w czasie trwania ich kadencji, Statut
( § 14.7. Statutu ) dopuszcza dokooptowanie nowych ich członków w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru. Oznacza to, że w sytuacji uszczuplenia składu komisji rewizyjnej liczącej 3 członków, o 2 członków, należy zwołać walne zebranie nadzwyczajne, w celu dokonania wyboru członków na wakujące miejsca.

Mając na uwadze problem uzupełnienia wakatów, autor materiału proponuje, by przyszłości dokonać dodatkowego zapisu w §14. Statutu, dającego prawo zarządowi koła
do zwoływania zebrań nadzwyczajnych, w celu uzupełnienia składu zarządu, komisji rewizyjnej

Działalność oraz uprawnienia zarządu koła regulują § § 44 i 45 Statutu. Mówią one, że zarząd koła kieruje działalnością koła
( § 44.1 Statutu ) zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami i wytycznymi władz nadrzędnych Związku oraz uchwałami walnego zebrania koła.
W myśl Statutu posiedzenia zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał (
§ 44.4. Statutu ).
Zakres działania zarządu koła ujęto w przepisach § 45 Statutu. Należą do niego:
- przyjmowanie i realizacja postulatów i wniosków służących poprawie położenia środowiska,
- organizowanie i prowadzenie działalności pomocowej, wzajemnej,
-opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy socjalnej,
-opracowywanie planów pracy zarządu i kierowanie pracami koła,
- podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących realizacji zadań statutowych,
-gospodarowanie funduszami koła,
-realizowanie uchwał walnych zebrań,
-wykonywanie uchwał i zaleceń naczelnych i wojewódzkich władz Związku,
-składanie sprawozdań,
- podejmowanie współpracy z Państwową Strażą Pożarna i stowarzyszeniami skupionymi w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP i innych emeryckich stowarzyszeń mundurowych oraz ogniw Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów , w sprawach nurtujących nasze środowiska,
- wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach związkowych i wobec problemów naszego środowiska,
- podejmowanie decyzji w sprawach przyjęć do koła, Związku i uchwał o skreśleniu z listy członków bądź wydalenia,
-organizowanie zebrań członków koła nie rzadziej niż raz w roku,
- podejmowanie innych działań wynikających z lokalnej specyfiki i potrzeb środowiska.
Posiedzenia zarządu koła powinny być protokołowane przez sekretarza zarządu lub innego członka zarządu z wyjątkiem osoby przewodzącej posiedzeniu. Do protokołu należy załączać treści przyjętych uchwał i decyzji. Za przechowywanie dokumentacji organizacyjnej odpowiadają prezes i sekretarz.
W ramach kół, dla skuteczniejszej realizacji zadań można powoływać zespoły problemowe o charakterze stałym bądź doraźnym. Ich kompetencje może ustanowić walne zebranie bądź zarząd koła.
Statut Związku dopuszcza funkcjonowanie zarządu koła posiadającego status zarządu wojewódzkiego (
§ 14.3 Statutu ). Zgody na takie rozwiązanie udziela Zarząd Główny Związku.

Komisja rewizyjna jest organem władzy koła ( § 41.3. Statutu ), w zakresie jego kontroli wewnętrznej ( § 46.2 Statutu ). Wybierana jest przez walne zebranie koła ( § 42.9. Statutu ). Liczy 3 osoby, które wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza ( § 46.1. Statutu ).
Członkowie komisji rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu
koła ( § 46.3. Statutu ).
Zakres działania komisji rewizyjnej zawarto w § 47. Statutu. Obejmuje on:
-przeprowadzanie okresowych kontroli całokształtu działalności kola i zarządu: finansowej i statutowej,
-składanie sprawozdań ze swych prac podczas walnych zebrań,
-wydawanie zaleceń pokontrolnych i składanie wniosków,
-występowanie z żądaniem zwołania walnego zebrania kola lub posiedzenia zarządu w przypadkach uzasadnionych.
Posiedzenia komisji rewizyjnej powinny być protokołowane przez sekretarza lub członka komisji.
Protokół z czynności kontrolnych prowadzi sekretarz komisji rewizyjnej lub członek komisji, a podpisują wszyscy członkowie komisji rewizyjnej oraz prezes zarządu z funkcyjnym, który prowadzi kontrolowany obszar działalności zarządu.

Gospodarowanie funduszami koła spoczywa na zarządzie koła (
§ 45. 2. Statutu).Z racji powierzonych funkcji i zadań, w pierwszym rzędzie odpowiadają za ten obszar -prezes zarządu i skarbnik. Jednak musi ich działalność i idąca z nią w parze odpowiedzialność statutowa, wynikać i być zgodna z uchwałami walnego zebrania koła. Koło posiada fundusze oraz majątek rzeczowy. Fundusze pochodzą ze składek członkowskich, darowizn i z działalności gospodarczej ( § 48. Statutu ). Wysokość oraz podział składek ustalono uchwałą Zarządu Głównego w dniu 4 listopada 1994r. Zgodnie z nią, roczna składka członkowska wynosi 18 złotych ( 1,5 zł X 12 miesiecy=18 złotych ). Połowa uzyskanej ze składek kwoty pozostaje w dyspozycji Zarządu Koła. Pozostała część przypada właściwemu Zarządowi Wojewódzkiemu i Zarządowi Głównemu.
Zarząd Koła może pozyskiwać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami darowizny rzeczowe i pieniężne.
Zasady gospodarki finansowej ustala Zarząd Główny (
§ 49.1. Statutu )
Zarząd koła ma prawo podjąć uchwałę o zwolnieniu z obowiązku opłacania składki członkowskiej
( § 13.7. Statutu ) przez tych członków, którzy ukończyli 75 rok życia i są w trudnej sytuacji materialnej. Kwestię tą uregulował III Krajowy Zjazd Delegatów.
Dokumenty pociągające skutki finansowe, w imieniu koła wymagają podpisów prezesa zarządu koła, skarbnika zarządu koła względnie dwóch innych upoważnionych członków zarządu koła (
§ 49.4 Statutu ).

Powstanie oraz działalność kół i Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej jest niezaprzeczalnym osiągnięciem tysięcy emerytowanych strażaków- osób dla których potrzeba służenia bliźnim jest sprawą ważną, bywa że najważniejszą.
Ich-Nasza działalność wypełnia w wielu miejscach, tak ważną przestrzeń życia publicznego- jaką jest obywatelska aktywność także dla dobra Ojczyzny.

Materiał powstał głównie w oparciu o Statut Związku uchwalony na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów, w dniu 19 czerwca 2008r.
Roman Świst

Strona Główna | Nasz Związek | Sprawy Bieżące | Prawo | Inne | Wydarzenia | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego